ชื่อพฤกษศาสตร์    :  Nyctanthes arbor – tristis ชื่อสาม […]