spathe

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

วงกลีบเลี้ยงคล้ายกลีบดอก (petaloid calyx)            วงกลีบเลี้ยงที่มีสีสันคล้ายกลีบดอก เช่น กลีบเลี้ยงดอกดอนย่า

กาบหุ้มช่อดอก (spathe)       ใบประดับขนาดใหญ่ที่รองรับช่อดอกและมีสีสันต่างๆ เช่นกาบหุ้มช่อดอกของปลีกล้วย หน้าวัว

ริ้วประดับ (epicalyx)  ใบประดับที่ลดรูปเป็นริ้วเล็กๆ เช่นใบประดับของชบา พู่ระหง

การที่คนเราจะจัดร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ได้อย่างสวยงามนั้น ควรจะศึกษาเรื่องของลักษณะของร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ แต่ละแบบสามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิดด้วยกัน คือ

  1. ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์เป็นช่อเป็นแนว (Line Flower) คือ ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ซึ่งเป็นดอกหรือกลุ่มช่อดอก ที่เรียงขึ้นไปตามความยาวของก้านดอก มักจะมีรูปทรงที่ดูเป็นเส้นแนว เช่น ดอกประทุมมา แกลดิออลัส ลิ้นมังกร ฯลฯ

2. ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์กลีบซ้อน (Mass Flowers) คือร้านดอกไม้ บุรีรัมย์ดอกเดี่ยวมี