ร้านดอกไม้บุรีรัมย์

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

คือ

  1. นํ้าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพืชตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่เริ่มตั้งแต่เมล็ดพืชขณะ จะเริ่มงอกต้นใหม่ ต้องอาศัยนํ้าให้ความชุ่มชื้น
  2. อากาศ อากาศเป็นของผสมที่ประกอบด้อยก๊าชหลายชนิด เช่น ก๊าซออก ซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนเป็นต้น ก๊าซที่สำคัญสำหรับพืชมาก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะพืชต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร
  3. แสงแดด พืชส่วนใหญ่ต้องใช้แสงแดดมาช่วยในการสังเคราะห์แสง โดย เฉพาะพืชดอก ถ้าขาดแสงแดดก็จะสังเคราะห์ไม่ได้ทำให้ไม่มีอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้น ในที่สุดจะต้องเหี่ยวเฉาตายไป

4. แร่ธาตุ แร่ธาตุเปรียบเสมือนอาหารดิบที่ยังไม่ได้ปรุงให้ใช้แระโยชน์ได้ พืชได้แร่ธาตุส่วนใหญ่จากดิน ในลักษณะของสารละลายที่ปนขึ้นไปกับนี้ แต่ธาตุ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชมีหลายชนิด แต่ที่มีความสำคัญมากมี 3 ชนิด คือธาตุ ไนโตรเจน ธาตุโพแทสเซียม และธาตุฟอสฟอรัส ถ้าพืชขาดแร่ธาตุอาหาร