Gomphrena

Posted on: กรกฎาคม 1, 2015, by :

ชื่อสามัญ :                Straw Flower , Gomphrena

ชื่อพฤกษศาสตร์ :       Helichrtsum bracteatum

ลักษณะทั่วไป

“ดอกกระดาษ”ไม้สกุลนี้มีทั้งไม้ล้มลุก และไม้ยืนต้น มีพุ่มต้นสูง 45-105 ซม. ใบเป็นแบบใบเดี่ยว สีเขียวไม่เข้มนัก ใบยาวรี ขอบใบเรียบ มีขนปกคลุมต้นและใบเล็กน้อย ดอกเป็นแบบ Head เส้นผ่านศูนย์กลางของดอก ตั้งแต่ 2.5-5 ซม. กลีบเลี้ยง มีลักษณะแห้งและแข็ง ดอกมีหลายสี เช่น ขาว ชมพู แดง ม่วง และเหลืองดอกออกเป็นช่อมี 3-4 ดอกต่อช่อ จะทยอยออกดอกเรื่อยไป ยิ่งถ้าตัดดอกไปใช้ประโยชน์ จำนวนดอกที่ได้จะเพิ่มมากขึ้นดอกจะบานในเวลากลางวัน และหุบในเวลากลางคืน

ใบ        เป็นใบเดี่ยวรูปหอก ขอบใบเรียบ  ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ